Regulations

  Ostatnie zmiany dotyczą:

  - dodanie w par 12 ust 4 wzoru odstąpienia od umowy do pobrania

  - zmiana sposobu informacji o zmianach w regulaminie w par 16 ust 3

  Regulamin serwisu lockme.pl

  Data publikacji: 04.10.2018

  Administratorem serwisu lockme.pl jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73.

  Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

   

  § 1 Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73,

  2. Drużyna - grupa co najmniej dwóch Użytkowników Zarejestrowanych, spośród których jeden jest Kapitanem Drużyny, posiadająca wspólne Konto w Serwisie,

  3. Gra - gra karciana, której twórcą jest Administrator i którą można zakupić za pośrednictwem Serwisu; zasady zakupu Gry opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin-zakupu-gry/,

  4. Kapitan Drużyny - Użytkownik Zarejestrowany, który w imieniu Drużyny zawiera Umowę o Prowadzenie Konta; jeśli w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku lub Użytkowniku Zarejestrowanym, dotyczy to również Kapitana Drużyny,

  5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

  6. Konto – konto w Serwisie prowadzone przez Administratora dla Użytkownika Zarejestrowanego lub Drużyny na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta; Konto jest zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika Zarejestrowanego lub Drużyny oraz informacje o ich działaniach podejmowanych w ramach Serwisu,

  7. Pokój – escape room, o którym informacje dostępne są w Serwisie,

  8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://lockme.pl/regulamin/,

  9. Regulamin Pokoju – regulamin udostępniany przez Właściciela Pokoju, w którym znajdują się postanowienia dotyczące korzystania z Pokoju,

  10. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lockme.pl,

  11. Serwis Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

  12. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika lub Drużyny w Serwisie, a Użytkownik lub Drużyna korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

  13. Umowa Rezerwacji Pokoju – umowa zawierana między Użytkownikiem a Właścicielem Pokoju zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu, mocą której Właściciel Pokoju zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Właścicielowi Pokoju wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne będzie z góry z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu,

  14. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,

  15. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która posiada Konto w Serwisie; jeśli w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku, dotyczy to również Użytkownika Zarejestrowanego,

  16. Voucher - bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu jako forma zapłaty za rezerwację Pokoju; zasady nabywania i korzystania z Voucherów opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin-voucherow/

  17. Właściciel Pokoju – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który udostępnia Pokój lub Pokoje, nawet jeśli ten Pokój lub Pokoje nie są widoczne w Serwisie.

   

  § 2 Postanowienia wstępne

  1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.

  2. Regulamin określa:

   1. zasady korzystania z Serwisu,

   2. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

  3. Szczegóły związane z korzystaniem z Serwisu przez Właścicieli Pokoi, których Pokój lub Pokoje widoczne są w Serwisie, znajdują się w regulaminie dla firm dostępnym pod adresem: https://panel.lockme.pl/regulamin-dla-firm/

  4. Serwis dostępny jest publicznie. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez rejestracji Konta, za wyjątkiem następujących funkcji Serwisu, które wymagają rejestracji Konta:

   1. dodawanie komentarzy na temat Pokoi,

   2. wybór i zapamiętanie miasta głównego Użytkownika służącego do filtrowania pokazywanych Użytkownikowi informacji o Pokojach,

   3. oznaczanie odwiedzonych przez Użytkownika Pokoi,

   4. obserwowanie innych Użytkowników.

   5. Zdobywanie odznak

  5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się natomiast z zawarciem przez Użytkownika Umowy Rezerwacji Pokoju oraz zakupem Vouchera lub Gry.

  6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest anonimowo, za wyjątkiem możliwości dodania komentarza na temat określonego Pokoju oraz oznaczenia, które pokoje się odwiedziło. Niemożliwe jest natomiast zawarcie anonimowo Umowy Rezerwacji Pokoju oraz dokonanie zakupu Vouchera lub Gry.

  7. W zakresie zawierania przez Użytkownika Umów Rezerwacji Pokoju z Właścicielami Pokojów, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do udostępniania Serwisu, za pośrednictwem którego Umowa Rezerwacji Pokoju może być zawarta. Administrator nigdy nie jest stroną zawieranych Umów Rezerwacji Pokoju.    

  8. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

   1. standardowy system operacyjny,

   2. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

   3. połączenie z Internetem,

   4. aktywny adres e-mail – w celu założenia konta w Serwisie, zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju lub zakupu Vouchera, bądź Gry.

  9. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

   

  § 3 Funkcje Serwisu (zakres usług świadczonych drogą elektroniczną)

  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości:

   1. przeglądania zawartości Serwisu,

   2. założenia Konta w Serwisie,

   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,

   4. zakupu Vouchera lub Gry,

  2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego usługę w postaci utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie, a ponadto usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości:

   1. dodania i modyfikowania danych przypisanych do Konta: imię i nazwisko, avatar, hasło,

   2. przeglądania zawartości Serwisu,

   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,

   4. zakupu Vouchera lub Gry,

   5. dodawania komentarzy na temat Pokoi wraz z ich ocenami,

   6. wyboru i zapamiętania miasta głównego Użytkownika służącego do filtrowania pokazywanych Użytkownikowi informacji o Pokojach,

   7. oznaczania odwiedzonych przez Użytkownika Pokoi,

   8. obserwowania innych Użytkowników,

   9. połączenia Konta w Serwisie z kontem w serwisie Facebook.

   10. korzystania ze wszystkich pozostałych funkcji Serwisu opisanych na stronie https://lockme.pl/funkcje-lockme-dla-uzytkownikow/

   

  § 4 Zawartość Serwisu

  1. Serwis skupia informacje o Pokojach dostępnych w całej Polsce.

  2. Każdy Pokój prezentowany jest na oddzielnej podstronie Serwisu.

  3. Podstrona z prezentacją Pokoju zawiera:

   1. opis Pokoju,

   2. lokację Pokoju,

   3. dane Właściciela Pokoju oraz Regulamin Pokoju – tylko, jeśli możliwe jest zawarcie za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji tego Pokoju,

   4. opinie i oceny Pokoju.

  4. W Serwisie znajdują się również materiały tekstowe, graficzne oraz wideo poświęcone ogólnie zjawisku escape room.  

   

  § 5 Konto

  1. W celu założenia Konta, Użytkownik musi kliknąć w link „Zarejestruj się” dostępny z poziomu górnego menu Serwisu, wypełnić formularz rejestracyjny, przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „Załóż konto”, a następnie kliknąć w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  2. Założenie Konta w Serwisie możliwe jest również przy wykorzystaniu istniejącego konta w serwisie Facebook. W takiej sytuacji, Użytkownik nie wypełnia formularza rejestracyjnego, ale klika w przycisk „Zaloguj się lub zarejestruj wygodnie za pomocą Facebook”.

  3. W celu założenia Konta Drużyny, Kapitan Drużyny musi napisać prośbę o założenie tego rodzaju konta do Administratora na adres mailowy [email protected]

  4. Z chwilą założenia Konta, między Użytkownikiem, a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  5. Umowa o Prowadzenie Konta ma charakter nieodpłatny.

  6. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie Administratorowi ([email protected]) wiadomości e-mail  z żądaniem usunięcia Konta w Serwisie.

  7. Nawet jeśli Użytkownik nie założył Konta przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook, może później połączyć swoje Konto w Serwisie z kontem w Serwisie Facebook.

  8. Konto w Serwisie Facebook połączone z Kontem w Serwisie musi umożliwiać na jednoznaczną identyfikację tożsamości Użytkownika. Jeśli taka identyfikacja jest niemożliwa, Administrator może bez powiadamiania Użytkownika zablokować jego Konto do czasu połączenia konta w Serwisie z takim kontem w serwisie Facebook, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację tożsamości Użytkownika. Odblokowanie konta wymaga powiadomienia Administratora drogą mailową ([email protected]) o dokonanym połączeniu z odpowiednim kontem w serwisie Facebook.

  9. Łącząc Konto w Serwisie z kontem Facebook albo zakładając Konto w Serwisie z wykorzystaniem konta Facebook, Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie przy wszystkich dodanych przez niego komentarzach w Serwisie linku do jego profilu na Facebooku. Dotyczy to również komentarzy dodanych w Serwisie przed połączeniem Konta w Serwisie z kontem Facebook.

  10. Użytkownik loguje się do Konta, podając adres e-mail przypisany do Konta (podany w formularzu rejestracyjnym) oraz zdefiniowane przez siebie hasło. Jeśli Użytkownik założył Konto przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook, może zalogować się do Konta również przy wykorzystaniu swojego konta Facebook.

  11. Logując się do Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do kokpitu Konta z poziomu którego może zarządzać Kontem, dodając lub modyfikując swoje dane, przeglądając swoje komentarze na temat Pokoi oraz ustawiając miasta główne.

  12. Logując się do Konta Drużyny, Kapitan Drużyny uzyskuje dostęp do kokpitu Konta Drużyny z poziomu którego może zarządzać Kontem, dodając lub modyfikując dane Drużyny, dodając lub usuwając Użytkowników Zarejestrowanych będących członkami Drużyny, przeglądając jej komentarze na temat Pokoi oraz ustawiając miasta główne.

  13. Z chwilą założenia Konta, mechanizm Serwisu nadał Kontu Użytkownika określoną nazwę. Użytkownik może ją w każdej chwili zmienić z poziomu kokpitu Konta.

  14. Dodając dane do Konta, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych danych w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

  15. Dodając avatar do Konta, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do jego rozpowszechniania w Internecie oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie avataru w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

  16. Jeżeli avatar zawiera wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

  17. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnie wybranym przez siebie momencie weryfikacji prawdziwości i aktualności adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika Zarejestrowanego lub Drużyny poprzez przesłanie na ten adres e-mail wiadomości z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. W razie braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 48 godzin od doręczenia wiadomości, Konto Użytkownika Zarejestrowanego lub Drużyny zostanie zablokowane bez powiadomienia do czasu potwierdzenia adresu przez Użytkownika. Potwierdzenie adresu przez Użytkownika wymaga powiadomienia Administratora drogą mailową ([email protected]) o prawdziwym i aktualnym adresie e-mail.

   

  § 6 Umowa Rezerwacji Pokoju

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Pokoju Umowę Rezerwacji Pokoju, mocą której Właściciel Pokoju zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Właścicielowi Pokoju wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne jest z góry z  wykorzystaniem mechanizmów Serwisu,

  2. W celu zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju, Użytkownik musi stworzyć zamówienie, wybierając:

   1. dzień i godzinę wizyty,

   2. Pokój,

   3. wariant cenowy odpowiadający wybranej dacie i godzinie,

   4. ilość osób.

  3. Po dokonaniu stosownych wyborów, Użytkownik musi dodać zamówienie do koszyka.  

  4. Dodając zamówienie do koszyka, Użytkownik może stworzyć następnie kolejne zamówienia i zapłacić za nie zbiorczo w ciągu 20 minut od chwili dodania pierwszego zamówienia do koszyka. Po upływie tego czasu, sesja wygasa i koszyk jest automatycznie opróżniany.  Jeśli Użytkownik nie chce tworzyć kolejnego zamówienia, może uznać koszyk za skompletowany i postępować zgodnie z poniższymi postanowieniami. W każdym wypadku, Użytkownik ma 20 minut od chwili dodania pierwszego zamówienia do koszyka na dokonanie płatności.

  5. Po skompletowaniu koszyka, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Regulamin Pokoju, którego dotyczy Zamówienie. Jeśli zamówienie dotyczy kilku Pokojów, Użytkownik musi zaakceptować regulamin każdego z nich. Akceptacja regulaminów jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

  6. Po zaakceptowaniu regulaminów, Użytkownik musi dokonać płatności.

  7. Płatność możliwa jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub przy wykorzystaniu Vouchera.

  8. Wykorzystanie Vouchera polega na podaniu w odpowiednich polach jego indywidualnego numeru oraz kodu zabezpieczającego.

  9. Zakończenie składania zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

  10. Jeśli wartość wykorzystanego Vouchera pokrywa całość kwoty zamówienia, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia.

  11. Jeśli Użytkownik nie korzystał z Vouchera lub wartość wykorzystanego Vouchera nie pokryła całości kwoty zamówienia, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia..

  12. Z chwilą przekierowania Użytkownika na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia, Umowę Rezerwacji Pokoju uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Właścicielem Pokoju. Jeśli w koszyku znajdowało się kilka zamówień, z chwilą dokonania płatności zawieranych jest tyle Umów Rezerwacji Pokoju, ile znajdowało się zamówień w koszyku.

  13. Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy lub Umów Rezerwacji Pokoju.

  14. Umowa Rezerwacji Pokoju zostanie wykonana przez Właściciela Pokoju zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pokoju.

   

  § 7 Vouchery

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu Voucherów do wykorzystania jako środek płatniczy przy zawieraniu za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju.

  2. Szczegóły związane ze sprzedażą voucherów znajdują się w oddzielnym regulaminie, dostępnym pod adresem http://lockme.pl/regulamin-voucherow/

   

  § 8 Gry

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu Gry.

  2. Szczegóły związane ze sprzedażą Gry znajdują się w oddzielnym regulaminie, dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin-sprzedazy-gier/

   

  § 9 Komentarze

  1. Użytkownik Zarejestrowany, który założył Konto w Serwisie z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook lub połączył swoje Konto z kontem w serwisie Facebook, może dodawać komentarze dotyczące Pokoi oraz oceniać Pokoje. Konto Facebook połączone z Kontem w Serwisie musi być prawdziwe i aktywne. W przypadku usunięcia Konta Facebook połączonego z Kontem w Serwisie, konto Użytkownika przestaje spełniać warunki regulaminu związane z możliwością dodawania opinii i komentarzy do Pokoi. W przypadku zmiany Konta Facebook połączonego z Kontem w Serwisie - i umieszczenie niepoprawnego linka do Konta Facebook konto Użytkownika przestaje spełniać warunki regulaminu związane z możliwością dodawania opinii i komentarzy do Pokoi.

  2. Dodawać komentarze dotyczące Pokoi oraz oceniać Pokoje może również Użytkownik Zarejestrowany, który nie założył Konta w Serwisie z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook ani nie połączył swojego Konta z kontem w serwisie Facebook, a spełnia następujące warunki:

   1. Użytkownik Zarejestrowany zamieścił w opisie Konta w Serwisie poprawny link do swojego konta w serwisie Facebook we wskazany do tego miejscu,

   2. dane Użytkownika Zarejestrowanego na koncie w serwisie Facebook wraz z danymi z konta Lockme pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika Zarejestrowanego.

  3. Kapitan Drużyny może dodawać komentarze dotyczące Pokoi oraz oceniać Pokoje w imieniu Drużyny.

  4. Zakazane jest dodawanie w Serwisie komentarzy przez Użytkowników, którzy  skorzystali z Pokoju nieodpłatnie, w szczególności w ramach tzw. gry testowej. Zakaz ten nie obowiązuje w sytuacji, gdy Użytkownik otrzymał od Właściciela Pokoju zwrot płatności z tytułu Umowy Rezerwacji Pokoju w wyniku niezadowolenia Użytkownika z wizyty w Pokoju. Zakaz dotyczy wyłącznie sytuacji, w której nieodpłatność skorzystania z Pokoju została ustalona przed wizytą w Pokoju.

  5. Zakazane jest dodawanie w Serwisie komentarzy przez Właścicieli Pokoi.

  6. Zakazane jest również dodawanie w Serwisie komentarzy przez pracowników Właścicieli Pokoi, ich zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne podmioty z nimi związane lub świadczące na ich rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny lub znajomych, przyjaciół, jeśli komentarze te zmierzają do nieuczciwego wzmocnienia pozycji, wizerunku lub oceny Właściciela Pokoju lub do osłabienia pozycji, wizerunku lub oceny innych Właścicieli Pokoi.

  7. W razie stwierdzenia przez Administratora, że komentarz dodany w Serwisie pochodzi od Właściciela Pokoju, Administrator może uwidocznić na podstronach Serwisu prezentujących Pokoje należące do danego Właściciela Pokoju lub na podstronie Serwisu prezentującej Właściciela Pokoju informacje o nieuczciwych praktykach przez niego stosowanych.   

  8. W razie stwierdzenia przez Administratora, że komentarz dodany w Serwisie pochodzi od Użytkownika, o którym mowa w ust. 5 - 6 powyżej i zmierza do nieuczciwego wzmocnienia pozycji, wizerunku lub oceny Właściciela Pokoju lub do osłabienia pozycji, wizerunku lub oceny innych Właścicieli Pokoi, Administrator może uwidocznić na podstronach Serwisu prezentujących Pokoje należące do danego Właściciela Pokoju lub na podstronie Serwisu prezentującej Właściciela Pokoju informacje o nieuczciwych praktykach przez niego stosowanych.

  9. Jeśli Właściciel Pokoju nie zgadza się z oceną dokonaną przez Administratora w zakresie charakteru komentarza pod kątem przesłanek, o których mowa w ust. 5 - 6 powyżej, Właściciel Pokoju zawsze może skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

  10. Komentarze można dodawać z poziomu podstron Serwisu prezentujących poszczególne Pokoje.

  11. Dodając komentarz, można również ocenić Pokój, uwzględniając trzy kryteria: ogólna satysfakcja, obsługa, klimat. Oceny przyznawane są w skali od 1 do 10.  

  12. Dodając komentarz, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania treści wchodzących w skład komentarza i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.  

  13. Dodając komentarz, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie w Serwisie, w ramach prezentacji danego komentarza, linku do jego profilu na Facebooku.

  14. Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących.

  15. Za komentarze nierzetelne, o których mowa w ust. 14 uważa się komentarze, które w szczególności nie wnoszą żadnej wartości poznawczej lub nie odnoszą się do żadnych aspektów rozgrywki.

  16. Zakazane jest w treści komentarzy zdradzanie szczegółów fabuły lub elementów Pokojów (tzw. spoilery).

  17. Administrator zastrzega sobie prawo do ukrywania widoczności komentarzy naruszających zakazy, o których mowa w ust. 4 - 6 lub 14 - 16 powyżej do czasu wyjaśnienia sprawy, a także ich moderacji lub usuwania.

  18. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy bez powiadamiania Użytkownika, który dodał komentarz naruszający zakaz, o którym mowa w ust. 4 - 6 lub 14 - 16 powyżej.

  19. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Użytkownik, który dodał komentarz na temat Pokoju, rzeczywiście odwiedził ten Pokój. W tym celu, Administrator może wysłać do Użytkownika wiadomość z prośbą o przesłanie daty wizyty w Pokoju oraz innych danych pozwalających na zweryfikowanie wizyty. W razie braku odpowiedzi lub nieprawdziwości odpowiedzi, Administrator może usunąć sporny komentarz i zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy bez powiadamiania Użytkownika.

  20. W razie negatywnego komentarza na temat Pokoju, Administrator może zwrócić się do Użytkownika, który dodał komentarz, z pytaniem o zgodę na przekazanie adresu e-mail Użytkownika właścicielowi Pokoju, którego komentarz dotyczy w celu wyjaśnienia sprawy.

  21. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany stwierdzi, że dostępny w Serwisie komentarz narusza zakaz, o którym mowa w ust. 4 - 6 lub 14 - 16 powyżej, może zgłosić ten fakt Administratorowi, korzystając z opcji „Zgłoś komentarz”.

  22. Użytkownik może przeglądać wszystkie dodane przez siebie komentarze z poziomu Konta.

  23. Użytkownikowi, który zarezerwował pokój za pośrednictwem Serwisu przysługuje możliwość wystawienia opinii oznaczonej jako “Opinia Wiarygodna”. Prawo to przysługuje tylko jednej osobie z grupy, której wizyta została zarezerwowana za pośrednictwem Serwisu, niezależnie od liczby osób odwiedzających Pokój, której adres e-mail jest zgodny z adresem e-mail podanym w procesie rezerwacji.

  24. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do komentarzy dodawanych przez Kapitana Drużyny w imieniu Drużyny.  

  25. Użytkownik może w ramach komentarza zostawić wiadomość prywatną dla obsługi pokoju. Będzie ona widoczna tylko i wyłącznie dla firm które są Partnerem serwisu.

   

  § 10 Odwiedzone Pokoje

  1. Użytkownik Zarejestrowany lub Drużyna mogą tworzyć swoją listę odwiedzonych Pokoi.

  2. Dodanie Pokoju do listy odwiedzonych Pokoi odbywa się poprzez dodanie komentarza dotyczącego odwiedzonego Pokoju lub zaznaczenie odpowiedniej opcji z poziomu podstrony Serwisu prezentującej odwiedzony Pokój.

   

  § 11 Obserwowanie Użytkowników

  1. Użytkownik Zarejestrowany może obserwować innych Użytkowników Zarejestrowanych lub Drużyny.

  2. Obserwowanie polega na otrzymywaniu powiadomień o komentarzach dodawanych w Serwisie przez obserwowanego Użytkownika lub Drużynę.

  3. W celu obserwowania danego Użytkownika lub Drużyny, należy dodać go do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w ikonkę z symbolem oka.

   

  § 12 Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta

  1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. Administrator nie jest stroną zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju, ale informuje Użytkownika, że postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju znajdują się każdorazowo w Regulaminie Pokoju. Administrator informuje również Użytkownika, że Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia tej Umowy poprzez złożenie w tym przedmiocie oświadczenia Właścielowi Pokoju. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem https://lockly.xyz/2cf48960fd . Konsument może również skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju.

  5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową o Prowadzenie Konta lub Umową Zakupu Vouchera lub Gry. Między innymi, Konsument ma możliwość:

   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,

   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

  7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

  § 13 Reklamacje

  1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Umową o Prowadzenie Konta.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. oznaczenie Użytkownika lub Drużyny,

   2. przedmiot reklamacji,

   3. okoliczności uzasadniające reklamację,

   4. żądanie Użytkownika lub Drużyny w związku z reklamacją.

  3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected]

  4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

  5. Administrator nie jest stroną zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju, ale informuje Użytkownika, że może on składać reklamacje dotyczące realizacji Umowy Rezerwacji Pokoju również za pośrednictwem Administratora, przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, wskazanie Umowy Rezerwacji Pokoju, której dotyczy, uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://lockme.pl/reklamacja ale nie jest to obowiązkowe. Administrator przekaże reklamację Właścicielowi Pokoju, a ten ustosunkuje się do niej.

   

  § 14 Zgłaszanie naruszeń

  1. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jakakolwiek treść, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dostępna w Serwisie narusza jego prawa lub interesy, może ten fakt zgłosić Administratorowi wraz z uzasadnieniem, korzystając z formularza zgłaszania naruszeń dostępnego pod adresem https://lockme.pl/naduzycie

  2. Jeśli chodzi o komentarze na temat Pokojów dostępne w Serwisie, ewentualne naruszenia należy zgłaszać poprzez opcję “Zgłoś komentarz” widoczną przy danym komentarzu przez 30 dni od dnia jego wystawienia. Administrator nie przyjmuje zgłoszeń drogą e-mailową. Zgłoszenia są jawne, co oznacza, że zarówno treść zgłoszenia, jak również cała korespondencja z Administratorem będącą wynikiem zgłoszenia jest dostępna dla każdego użytkownika Serwisu po kliknięciu w specjalny link widoczny przy komentarzu, co do którego zostało dokonane zgłoszenie.

  3. Niedopuszczalne jest zgłaszanie naruszeń w odniesieniu do treści dostępnych w Serwisie przed dniem 30 czerwca 2018 r. oraz zamieszczanie przez Użytkownika w treści zgłoszenia danych osobowych innych niż własne. Jeśli podanie danych osobowych innych niż dane osobowe własne Użytkownika jest konieczne do zgłoszenia naruszenia, dane te powinny zostać przesłane Administratorowi przez Użytkownika w odrębnej wiadomości mailowej. Zgłoszenia zawierające dane osobowe inne niż dane Użytkownika będą usuwane.  

  4. Zgłoszenie musi uprawdopodobniać, że doszło do naruszenia praw lub interesów Użytkownika. Użytkownik musi uzasadnić swoje zgłoszenie, przedstawiając stosowne fakty lub okoliczności świadczące o tym, że doszło do naruszenia jego praw lub interesów. Za naruszające prawa lub interesy Użytkownika uważa się, w szczególności, obraźliwe lub wulgarne komentarze na jego temat, na temat jego Pokoju lub obsługi Pokoju.

  5. Niepochlebnych opinii na temat Pokoju Użytkownika nie uważa się za naruszające praw lub interesów Użytkownika, chyba, że opinie te zawierają sformułowania obraźliwe, wulgarne lub informacje obiektywnie nieprawdziwe, których nieprawdziwości można dowieść.

  6. Subiektywne negatywne odczucia Użytkownika związane z niepochlebnym komentarzem na jego temat, jego Pokoju lub obsługi Pokoju nie mają wpływu na ocenę, czy komentarz taki narusza prawa lub interesy Użytkownika. Ocena zawsze dokonywana jest przy uwzględnieniu kryteriów obiektywnych, a subiektywne przekonania lub odczucia Użytkownika nie mają znaczenia.

  7. Administrator ma 14 dni od doręczenia mu zgłoszenia na jego rozpatrzenie. Administrator nie ma obowiązku informowania o statusie zgłoszenia.

   

  § 15 Dane osobowe i pliki cookies

  Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lockme.pl/privacy-policy/

   

  § 16 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

  2. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli nie wiedział o ich bezprawnym charakterze, a w razie powzięcia wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze, jeżeli niezwłocznie uniemożliwił dostęp do nich.

  3. Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Regulaminu do nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia zakazów przewidzianych w Regulaminie. Administrator poinformuje Użytkowników o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną poprzez funkcję powiadomień na Koncie użytkownika dostępną po zalogowaniu pod adresem https://lockme.pl/powiadomienia/. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta.