Regulations

  Hej,

  Poniżej znajdziesz nasz nowy regulamin. Usprawnia on wiele rzeczy na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z całością :) Najważniejsze zmiany i nowe zapiski to:

  • wprowadzenie możliwości kupowania voucherów prezentowych,
  • konieczność połączenia swojego konta z profilem na Facebook celem wystawiania komentarzy,
  • udostępnienie linku do profilu FB autora przy każdym komentarzu,
  • zakaz wystawiania opinii dla właścicieli escape roomów, ich pracowników oraz rodzin.
    

  Regulamin serwisu lockme.pl

  Data publikacji: 05.07.2016

  Administratorem serwisu lockme.pl jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JAKUB CABAN WhyBlack” z siedzibą we Wrocławiu (51-149), ul. Koszarowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73.

  Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected].

  § 1 
  Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JAKUB CABAN WhyBlack” z siedzibą we Wrocławiu (51-149), ul. Koszarowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73,

  2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

  3. Konto – konto w Serwisie prowadzone przez Administratora dla Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta; Konto jest zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika Zarejestrowanego oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Serwisu,

  4. Pokój – escape room, o którym informacje dostępne są w Serwisie,

  5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://lockme.pl/regulamin/,

  6. Regulamin Pokoju – regulamin udostępniany przez Właściciela Pokoju, w którym znajdują się postanowienia dotyczące korzystania z Pokoju,

  7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lockme.pl,

  8. Serwis Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

  9. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

  10. Umowa Rezerwacji Pokoju – umowa zawierana między Użytkownikiem a Właścicielem Pokoju zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu, mocą której Właściciel Pokoju zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Właścicielowi Pokoju wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne będzie z góry z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu,

  11. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,

  12. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która posiada Konto w Serwisie; jeśli w Regulaminie mowa jest o Użytkowniku, dotyczy to również Użytkownika Zarejestrowanego,

  13. Voucher - bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu jako forma zapłaty za rezerwację Pokoju; zasady nabywania i korzystania z Voucherów opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin-voucherow/,

  14. Właściciel Pokoju – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który odpłatnie udostępnia Pokój lub Pokoje na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju.

  § 2
  Postanowienia wstępne

  1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie.

  2. Regulamin określa:

   1. zasady korzystania z Serwisu,

   2. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

  3. Serwis dostępny jest publicznie. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez rejestracji Konta, za wyjątkiem następujących funkcji Serwisu, które wymagają rejestracji Konta:

   1. dodawanie komentarzy na temat Pokoi,

   2. wybór i zapamiętanie miasta głównego Użytkownika służącego do filtrowania pokazywanych Użytkownikowi informacji o Pokojach,

   3. oznaczanie odwiedzonych przez Użytkownika Pokoi,

   4. obserwowanie innych Użytkowników.

  4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się natomiast z zawarciem przez Użytkownika Umowy Rezerwacji Pokoju oraz zakupem Vouchera.

  5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest anonimowo, za wyjątkiem możliwości dodania komentarza na temat określonego Pokoju oraz oznaczenia, które pokoje się odwiedziło. Niemożliwe jest natomiast zawarcie anonimowo Umowy Rezerwacji Pokoju oraz dokonanie zakupu Vouchera.

  6. W zakresie zawierania przez Użytkownika Umów Rezerwacji Pokoju z Właścicielami Pokojów, rola Administratora sprowadza się wyłącznie do udostępniania Serwisu, za pośrednictwem którego Umowa Rezerwacji Pokoju może być zawarta. Administrator nigdy nie jest stroną zawieranych Umów Rezerwacji Pokoju.    

  7. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

   1. standardowy system operacyjny,

   2. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

   3. połączenie z Internetem,

   4. aktywny adres e-mail – w celu założenia konta w Serwisie, zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju lub zakupu Vouchera.

  8. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

  § 3
  Funkcje Serwisu (zakres usług świadczonych drogą elektroniczną)

  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości:

   1. przeglądania zawartości Serwisu,

   2. założenia Konta w Serwisie,

   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,

   4. zakupu Vouchera.

  2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego usługę w postaci utrzymywania Konta Użytkownika w Serwisie, a ponadto usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości:

   1. dodania i modyfikowania danych przypisanych do Konta: imię i nazwisko, avatar, hasło,

   2. przeglądania zawartości Serwisu,

   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,

   4. zakupu Vouchera,

   5. dodawania komentarzy na temat Pokoi wraz z ich ocenami,

   6. wyboru i zapamiętania miasta głównego Użytkownika służącego do filtrowania pokazywanych Użytkownikowi informacji o Pokojach,

   7. oznaczania odwiedzonych przez Użytkownika Pokoi,

   8. obserwowania innych Użytkowników,

   9. połączenia Konta w Serwisie z kontem w serwisie Facebook.

  § 4
  Zawartość Serwisu

  1. Serwis skupia informacje o Pokojach dostępnych w całej Polsce.

  2. Każdy Pokój prezentowany jest na oddzielnej podstronie Serwisu.

  3. Podstrona z prezentacją Pokoju zawiera:

   1. opis Pokoju,

   2. lokację Pokoju,

   3. dane Właściciela Pokoju oraz Regulamin Pokoju – tylko, jeśli możliwe jest zawarcie za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji tego Pokoju,

   4. opinie i oceny Pokoju.

  4. W Serwisie znajdują się również materiały tekstowe, graficzne oraz wideo poświęcone ogólnie zjawisku escape room.  

  § 5
  Konto

  1. W celu założenia Konta, Użytkownik musi kliknąć w link „Zarejestruj się” dostępny z poziomu górnego menu Serwisu, wypełnić formularz rejestracyjny, przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „Załóż konto”, a następnie kliknąć w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  2. Założenie Konta w Serwisie możliwe jest również przy wykorzystaniu istniejącego konta w serwisie Facebook. W takiej sytuacji, Użytkownik nie wypełnia formularza rejestracyjnego, ale klika w przycisk „Zaloguj się lub zarejestruj wygodnie za pomocą Facebook”.

  3. Z chwilą założenia Konta, między Użytkownikiem a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  4. Umowa o Prowadzenie Konta ma charakter nieodpłatny.

  5. Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie Administratorowi ([email protected]) wiadomości e-mail  z żądaniem usunięcia Konta w Serwisie.

  6. Nawet jeśli Użytkownik nie założył Konta przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook, może później połączyć swoje Konto w Serwisie z kontem w Serwisie Facebook.

  7. Użytkownik loguje się do Konta, podając adres e-mail przypisany do Konta (podany w formularzu rejestracyjnym) oraz zdefiniowane przez siebie hasło. Jeśli Użytkownik założył Konto przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie Facebook, może zalogować się do Konta również przy wykorzystaniu swojego konta Facebook.

  8. Logując się do Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do kokpitu Konta z poziomu którego może zarządzać Kontem, dodając lub modyfikując swoje dane, przeglądając swoje komentarze na temat Pokoi oraz ustawiając miasta główne.

  9. Z chwilą założenia Konta, mechanizm Serwisu nadał Kontu Użytkownika określoną nazwę. Użytkownik może ją w każdej chwili zmienić z poziomu kokpitu Konta.

  10. Dodając dane do Konta, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych danych w Serwisie, w kałanach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

  11. Dodając avatar do Konta, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do jego rozpowszechniania w Internecie oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie avataru w Serwisie, w kałanach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.

  12. Jeżeli avatar zawiera wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie, w kałanach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów

  § 6
  Umowa Rezerwacji Pokoju

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Pokoju Umowę Rezerwacji Pokoju, mocą której Właściciel Pokoju zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Właścicielowi Pokoju wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne jest z góry z  wykorzystaniem mechanizmów Serwisu,

  2. W celu zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju, Użytkownik musi stworzyć zamówienie, wybierając:

   1. dzień i godzinę wizyty,

   2. Pokój,

   3. wariant cenowy odpowiadający wybranej dacie i godzinie,

   4. ilość osób.

  3. Po dokonaniu stosownych wyborów, Użytkownik musi dodać zamówienie do koszyka.  

  4. Dodając zamówienie do koszyka, Użytkownik może stworzyć następnie kolejne zamówienia i zapłacić za nie zbiorczo w ciągu 20 minut od chwili dodania pierwszego zamówienia do koszyka. Po upływie tego czasu, sesja wygasa i koszyk jest automatycznie opróżniany.  Jeśli Użytkownik nie chce tworzyć kolejnego zamówienia, może uznać koszyk za skompletowany i postępować zgodnie z poniższymi postanowieniami. W każdym wypadku, Użytkownik ma 20 minut od chwili dodania pierwszego zamówienia do koszyka na dokonanie płatności.

  5. Po skompletowaniu koszyka, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Regulamin Pokoju, którego dotyczy Zamówienie. Jeśli zamówienie dotyczy kilku Pokojów, Użytkownik musi zaakceptować regulamin każdego z nich. Akceptacja regulaminów jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

  6. Po zaakceptowaniu regulaminów, Użytkownik musi dokonać płatności.

  7. Płatność możliwa jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub przy wykorzystaniu Vouchera.

  8. Wykorzystanie Vouchera polega na podaniu w odpowiednich polach jego indywidualnego numeru oraz kodu zabezpieczającego.

  9. Zakończenie składania zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

  10. Jeśli wartość wykorzystanego Vouchera pokrywa całość kwoty zamówienia, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia.

  11. Jeśli Użytkownik nie korzystał z Vouchera lub wartość wykorzystanego Vouchera nie pokryła całości kwoty zamówienia, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia..

  12. Z chwilą przekierowania Użytkownika na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia, Umowę Rezerwacji Pokoju uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Właścicielem Pokoju. Jeśli w koszyku znajdowało się kilka zamówień, z chwilą dokonania płatności zawieranych jest tyle Umów Rezerwacji Pokoju, ile znajdowało się zamówień w koszyku.

  13. Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy lub Umów Rezerwacji Pokoju.

  § 7
  Vouchery

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu Voucherów do wykorzystania jako środek płatniczy przy zawieraniu za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju.

  2. Szczegóły związane ze sprzedażą voucherów znajdują się w oddzielnym regulaminie, dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin-voucherow/.

   

  § 8
  Komentarze

  1. Użytkownik Zarejestrowany, który założył Konto w Serwisie z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook lub połączył swoje Konto z kontem w serwisie Facebook, może dodawać komentarze dotyczące Pokoi oraz oceniać Pokoje.

  2. Zakazane jest dodawanie w Serwisie komentarzy przez Właścicieli Pokoi, ich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne podmioty z nimi związane lub świadczące na ich rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny lub znajomych, przyjaciół.

  3. W razie stwierdzenia przez Administratora, że komentarz dodany w Serwisie pochodzi od Właściciela Pokoju, jego pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy umowy o dzieło, jakiegokolwiek podmiotu z nim związanego lub świadczącego na jego rzecz usługi, lub od osoby bliskiej z kręgu rodziny, znajomych, przyjaciół, Administrator może uwidocznić na podstronach Serwisu prezentujących Pokoje należące do danego Właściciela Pokoju lub na podstronie Serwisu prezentującej Właściciela Pokoju informacje o nieuczciwych praktykach przez niego stosowanych.  

  4. Komentarze można dodawać z poziomu podstron Serwisu prezentujących poszczególne Pokoje.

  5. Dodając komentarz, można również ocenić Pokój, uwzględniając trzy kryteria: ogólna satysfakcja, obsługa, klimat. Oceny przyznawane są w skali od 0.5 do 5.0.  

  6. Dodając komentarz, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania treści wchodzących w skład komentarza i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie komentarza w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów..  

  7. Dodając komentarz, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie w Serwisie, w ramach prezentacji danego komentarza, linku do jego profilu na Facebooku.

  8. Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących.

  9. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających zakazy, o których mowa w ust. 2 lub 6 powyżej.

  10. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który dodał komentarz naruszający zakaz, o którym mowa w ust. 2 lub 6 powyżej.

  11. Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany stwierdzi, że dostępny w Serwisie komentarz narusza zakaz, o którym mowa w ust. 2 lub 6 powyżej, może zgłosić ten fakt Administratorowi, korzystając z opcji „Zgłoś komentarz”.

  12. Użytkownik może przeglądać wszystkie dodane przez siebie komentarze z poziomu Konta.

  § 9
  Odwiedzone Pokoje

  1. Użytkownik Zarejestrowany może tworzyć swoją listę odwiedzonych Pokojów.

  2. Dodanie Pokoju do listy odwiedzonych Pokojów odbywa się poprzez dodanie komentarza dotyczącego odwiedzonego Pokoju lub zaznaczenie odpowiedniej opcji z poziomu podstrony Serwisu prezentującej odwiedzony Pokój.

  § 10
  Obserwowanie Użytkowników

  1. Użytkownik Zarejestrowany może obserwować innych Użytkowników Zarejestrowanych.

  2. Obserwowanie polega na otrzymywaniu powiadomień e-mail o komentarzach dodawanych w Serwisie przez obserwowanego Użytkownika.

  3. W celu obserwowania danego Użytkownika, należy dodać go do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w ikonkę z symbolem oka.

  § 11
  Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta

  1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy o Prowadzenie Konta bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. Administrator nie jest stroną zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju, ale informuje Użytkownika, że również w stosunku do tych umów przysługuje Konsumentowi prawo do odstąpienia. Prawo to Konsument może wykonać bezpośrednio w stosunku do Właściciela Lokalu. Szczegóły związane z odstąpieniem od Umowy Rezerwacji Pokoju znajdują się każdorazowo w Regulaminie Pokoju. Konsument może również skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju.  

  5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową o Prowadzenie Konta lub Umową Zakupu Vouchera. Między innymi, Konsument ma możliwość:

   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,

   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

  7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 12
  Reklamacje

  1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Umową o Prowadzenie Konta.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. oznaczenie Użytkownika,

   2. przedmiot reklamacji,

   3. okoliczności uzasadniające reklamację,

   4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

  3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected]

  4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

  5. Administrator nie jest stroną zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów Rezerwacji Pokoju, ale informuje Użytkownika, że może on składać reklamacje dotyczące realizacji Umowy Rezerwacji Pokoju również za pośrednictwem Administratora, przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, wskazanie Umowy Rezerwacji Pokoju, której dotyczy, uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://lockme.pl/reklamacja/, ale nie jest to obowiązkowe. Administrator przekaże reklamację Właścicielowi Pokoju, a ten ustosunkuje się do niej.

  § 13
  Zgłaszanie naruszeń

  Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jakakolwiek treść dostępna w Serwisie narusza jego prawa lub interesy, może ten fakt zgłosić Administratorowi wraz z uzasadnieniem, korzystając z formularza zgłaszania naruszeń dostępnego pod adresem https://lockme.pl/naduzycie/

  § 14
  Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji Umowy o Prowadzenie Konta.

  3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta.

  4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja Umowy o Prowadzenie Konta po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.

  5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

  6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

   1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

   2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

   3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

  7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

   1. wglądu do swoich danych osobowych,

   2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

  9. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

  10. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

  11. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  § 15
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

  2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika Zarejestrowanego po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których zostanie powiadomiony. W razie braku akceptacji zmian, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym.