Förordningar

  • zmodyfikowano zapis dotyczący wystawiania opinii starszych niż 90 dni
  • ujednolicono numerację
  • zaktualizowano regulamin względem zmian prawnych
  • zmiana siedziby administratora

  Cześć, dzień dobry! Za pośrednictwem serwisu Lockme możesz przeglądać oferty pokojów typu escape room, zawierać umowy bezpośrednio z właścicielami tych pokojów, oceniać te pokoje, jak również zawierać umowy dotyczące voucherów lub gier sprzedawanych przez administratora serwisu. 

  Podkreślamy, że gdy za pośrednictwem serwisu rezerwujesz wizytę w pokoju, umowę zawierasz bezpośrednio z właścicielem pokoju, a rola serwisu sprowadza się wyłącznie do zapewnienia Ci możliwości zawarcia takiej umowy.

   

  Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu
  Postanowienia wstępne

  1. [Definicje] Niniejszym przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
   1. Administrator – Lockme sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 17 | 50-069 Wrocław KRS 0000942965 WR.VI NS-REJ NIP 8971900213 REGON 520822461 - Kapitał zakładowy: 5000 zł, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu 577 502 902.
   2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lock.me;
   3. Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu;
   4. Warunki dla Firm – Warunki Współpracy z lock.me dostępne w panelu firmowym;
   5. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;
   6. Konto – utrzymywany przez Administratora zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Serwisu;
   7. Umowa o Prowadzenie Konta – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zgodnie z pkt. 13 poniżej, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków;
   8. Pokój – pomieszczenie typu escape room, o którym Użytkownik Firmowy udostępnia informacje w Serwisie;
   9. Ranking - lista Pokoi wyświetlana w Serwisie w kolejności określonej przez algorytm na podstawie dodanych opinii i ocen; ogólne informacje dotyczące głównych parametrów decydujących o plasowaniu Pokojów w Rankingu dostępne są pod adresem https://lock.me/pl/how-it-works;
   10. Użytkownik Firmowy – Użytkownik, który posiada Konto Firmowe w Serwisie i za jego pośrednictwem w ramach prowadzonej działalności udostępnia informacje o Pokoju;
   11. Konto Firmowe – Konto utrzymywane przez Administratora dla Użytkownika Firmowego;
   12. Partner – Użytkownik Firmowy, któremu Administrator nadał taki status zgodnie z postanowienia Warunków Dla Firm; w razie braku odmiennego zastrzeżenia, postanowienia dotyczące Użytkownika Firmowego dotyczą również Partnera;
   13. Regulamin Pokoju – warunki korzystania z Pokoju udostępniane przez Partnera;
   14. Umowa Rezerwacji Pokoju – umowa zawierana między Użytkownikiem a Partnerem zgodnie z pkt. 21 poniżej, mocą której Partner zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Partnerowi wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne będzie z góry za pośrednictwem Serwisu;
   15. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu jako forma zapłaty za rezerwację Pokoju;
   16. Umowa Zakupu Vouchera – umowa, na mocy której Administrator zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Vouchera, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Administratorowi cenę;
   17. Gra – gra planszowa oferowana do zakupu przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
   18. Umowa Zakupu Gry – umowa, na mocy której Administrator zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność gry planszowej, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Administratorowi cenę;
   19. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem lub Partnerem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   20. PNPK - osoba fizyczna zawierająca z Administratorem lub Partnerem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   21. Kod rabatowy – kod alfanumeryczny, który uprawnia do obniżenia wartości zamówienia składanego za pośrednictwem Serwisu.
  2. [Postanowienia wstępne] Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach.
  3. [Ogólne Warunki] Ogólne Warunki określają zasady:
   1. korzystania z Serwisu,
   2. założenia i funkcjonowania Konta,
   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,
   4. zawarcia Umowy Zakupu Vouchera i realizacji Vouchera,
   5. zawarcia Umowy Zakupu Gry,
   6. wystawienia opinii o Pokoju i ocenienia go,
   7. zgłaszania naruszeń i reklamacji.

  Serwis

  1. [Zawartość Serwisu] Serwis skupia informacje o Pokojach wyświetlane losowo lub według Rankingu.
  2. [Dostępność Serwisu] Serwis dostępny jest publicznie.
  3. [Nieodpłatność Serwisu] Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
  4. [Anonimowość Użytkowników] Korzystanie z Serwisu możliwe jest anonimowo, za wyjątkiem działań zastrzeżonych przez Administratora dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie.
  5. [Warunki techniczne] Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
   1. standardowy system operacyjny,
   2. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,
   3. połączenie z Internetem,
   4. aktywny adres poczty elektronicznej, tam gdzie Administrator wymaga jego podania.
  6. [Funkcje Serwisu] Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości:
   1. przeglądania zawartości Serwisu i zamieszczania w nim treści,
   2. założenia i funkcjonowania Konta w Serwisie,
   3. zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju,
   4. zawarcia Umowy Zakupu Vouchera 
   5. zawarcia Umowy Umowy Zakupu Gry.
  7. [Funkcje Serwisu dla posiadaczy Konta] Niektóre funkcje w ramach świadczonej usługi elektronicznej dostępne są wyłącznie dla Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie. 
  8. [Niedozwolone korzystanie z Serwisu] W razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niedozwolony, tj. niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Ogólnych Warunków, Administratorowi przysługują uprawnienia przewidziane postanowieniami Ogólnych Warunków, w szczególności przewidziane w pkt. 51 poniżej.

  Konto

  1. [Konto] W celu założenia Konta, Użytkownik musi przeprowadzić czynności wskazane w Serwisie Administratora oraz zaakceptować Ogólne Warunki. Założenie Konta w Serwisie możliwe jest również przy wykorzystaniu istniejącego konta na Facebooku.
  2. [Umowa o Prowadzenie Konta] Z chwilą akceptacji Ogólnych Warunków, między Użytkownikiem, a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto Użytkownika w Serwisie, a Użytkownik korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków.
  3. [Nieodpłatność Umowy o Prowadzenie Konta] Umowa o Prowadzenie Konta ma charakter nieodpłatny.
  4. [Okres obowiązywania i wypowiedzenie] Umowa o Prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie Administratorowi oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
  5. [Umowa o Prowadzenie Konta a Umowa o Prowadzenie Konta Firmowego] Umowa o Prowadzenie Konta wygasa z chwilą zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta Firmowego zgodnie z postanowieniami Warunków Dla Firm.
  6. [Połączenie Konta] Jeśli Użytkownik nie założył Konta przy wykorzystaniu swojego konta na Facebooku, może później połączyć Konto w Serwisie z kontem na Facebooku.
  7. [Adres poczty elektronicznej] Użytkownik zobowiązany jest używać w komunikacji z Administratorem adresu poczty elektronicznej podanego podczas zakładania Konta lub połączenia go z kontem na Facebooku, bądź też wskazanego przez Użytkownika w panelu Konta.
  8. [Licencja na wykorzystanie treści] Zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie lub w ramach Konta, w tym wizerunek lub znak towarowy, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.
  9. [Uprawnienia Administratora] Administrator jest uprawniony w każdym momencie do weryfikacji danych zawartych na Koncie i podjęcia w tym zakresie wszelkich wymaganych działań, w tym wymagania dodatkowych danych lub oświadczeń. Do czasu wyjaśnienia sprawy, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta.

  Umowa rezerwacji pokoju

  1. [Umowa Rezerwacji Pokoju] Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć z Partnerem Umowę Rezerwacji Pokoju, mocą której Partner zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Pokoju, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Partnerowi wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne jest z góry za pośrednictwem Serwisu.
  2. [Utworzenie rezerwacji] W celu zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju, Użytkownik musi utworzyć i złożyć za pośrednictwem Serwisu rezerwację, zaakceptować Ogólne Warunki i Regulamin Pokoju, którego dotyczy rezerwacja oraz dokonać płatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju.
  3. W razie dokonywania rezerwacji łącznie z zakupem Vouchera i Gry, Pokój oraz miejsce dostawy Vouchera lub Gry muszą znajdować się w tym samym kraju.
  4. [Wykorzystanie Vouchera] W celu dokonania płatności Użytkownik może wykorzystać Voucher. Wykorzystanie Vouchera polega na podaniu w odpowiednich polach jego indywidualnego numeru oraz kodu zabezpieczającego.
  5. [Zawarcie Umowy Rezerwacji Pokoju] Po dokonaniu płatności, z chwilą przekierowania Użytkownika na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia rezerwacji, Umowę Rezerwacji Pokoju uważa się za zawartą między Użytkownikiem a Partnerem. Jeśli w zamówieniu znajdowało się kilka rezerwacji, z chwilą dokonania płatności zawieranych jest tyle Umów Rezerwacji Pokoju, ile znajdowało się rezerwacji w zamówieniu.
  6. Użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju.
  7. [Wykonanie Umowy Rezerwacji Pokoju] Umowa Rezerwacji Pokoju zostanie wykonana przez Partnera zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pokoju. Wszelkie zmiany Umowy Rezerwacji Pokoju, w szczególności w zakresie terminu wykonania, wymagają dokonania ustaleń z Partnerem.
  8. [Umowa Rezerwacji Pokoju a Administrator] Administrator nie jest stroną zawieranej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji Pokoju. Rola Administratora sprowadza się do zapewnienia Użytkownikowi technicznej możliwości zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju bezpośrednio z Partnerem.
  9. [Wykorzystanie kodu rabatowego] Podczas dokonywania rezerwacji, użytkownik może podać kod rabatowy, który obniży wartość zamówienia. Do każdego zamówienia można dodać tylko jeden kod rabatowy. Jeśli kod rabatowy nie będzie poprawny system poinformuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem.

  Voucher

  1. [Voucher] Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu Vouchera do wykorzystania jako środek płatniczy przy zawieraniu za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji Pokoju. 
  2. [Forma Vouchera] Administrator prowadzi sprzedaż Vouchera w formie elektronicznej w dwóch wersjach. Dostępny jest voucher do wykorzystania w trakcie rezerwacji pokoi stacjonarnych w Polsce oraz voucher służący do rezerwacji pokoi typu Live Cam Escape Room.
  3. [Ceny Vouchera] Cena Vouchera jest ceną brutto.
  4. [Zakup Vouchera] W celu zakupu Vouchera, Użytkownik musi przeprowadzić czynności wskazane w Serwisie przez Administratora, zaakceptować Ogólne Warunki oraz dokonać płatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy Zakupu Vouchera.
  5. [Zawarcie Umowy Zakupu Vouchera] Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Administratorem dochodzi do zawarcia Umowy Zakupu Vouchera. 
  6. [Dostawa Vouchera] Voucher w formie elektronicznej zostanie dostarczony Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu płatności, poprzez jego wysyłkę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej jest nieodpłatna. Voucher w formie drukowanej zostanie dostarczony w przeciągu 14 dni od momentu dokonania płatności. Voucher zostanie wysłany Pocztą Polską. Koszt druku i wysyłki jest podany na stronie zakupu vouchera.
  7. Vouchery są dostępne w różnych walutach. Dostępność walut jest zależna od typu vouchera.
  8. [Termin ważności] Termin ważności Vouchera  wynosi odpowiednio 3 (słownie: trzy) miesiące dla voucherów dedykowanych na rynek polski oraz 2 (słownie:  dwa) miesiące dla voucherów Live Cam Escape Room i liczony jest od chwili zakupu Vouchera.
  9. [Wartość aktualna] Voucher może zostać zrealizowany więcej niż jeden raz aż do wykorzystania jego wartości nominalnej. Za każdym razem, gdy Użytkownik zrealizuje Voucher, realizowana kwota jest odejmowana od wartości nominalnej, a różnica stanowi wartość aktualną. Aktualną wartość Vouchera można sprawdzić na stronie wskazanej przez Administratora, podając numer oraz kod zabezpieczający Vouchera.
  10. [Realizacja Vouchera] Voucher może zostać zrealizowany przez czas odpowiadający jego dacie ważności podczas zawierania za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji Pokoju. Vouchera nie można wykorzystać do dokonania płatności za Grę. Można zrealizować tylko jeden Voucher przy płatności za jedno zamówienie. Nie można zrealizować vouchera w innej walucie niż waluta rezerwacji.
  11. [Brak wymiany Vouchera] Nie jest możliwa wymiana Vouchera na gotówkę. Kilku Voucherów nie można połączyć w jeden Voucher.

  Gra

  1. [Gra] Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu Gry.
  2. [Zakup Gry] W celu zakupu Gry, Użytkownik musi przeprowadzić czynności wskazane w Serwisie przez Administratora, zaakceptować Ogólne Warunki oraz dokonać płatności. Akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy Zakupu Gry.
  3. [Zawarcie Umowy Zakupu Gry] Z chwilą dokonania płatności, między Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy Zakupu Gry.
  4. [Dostawa Gry] Gra zostanie nadana Użytkownikowi w wybrany przez niego sposób na adres podany w formularzu zamówienia najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
  5. W wyraźnie określonych przez Administratora okolicznościach, takich jak przedsprzedaż, promocja lub wyprzedaż, Administrator może określić inny termin dostawy Gry, o czym wyraźnie powiadomi Użytkownika.  
  6. [Wykorzystanie kodu rabatowego] Podczas dokonywania zakupu gry użytkownik może podać kod rabatowy, który obniży wartość zamówienia. Do każdego zamówienia można dodać tylko jeden kod rabatowy. Jeśli kod rabatowy nie będzie poprawny system poinformuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem.

  Opinia o Pokoju i ocenienie go

  1. [Opinia o Pokoju] Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może dodać opinię o Pokoju i ocenić go.
  2. [Opinia Wiarygodna] Użytkownikowi, który zawarł Umowę Rezerwacji Pokoju, przysługuje możliwość dodania opinii oznaczonej jako “Opinia Wiarygodna”.
  3. [Wiadomość prywatna] Użytkownik może w ramach opinii zostawić wiadomość prywatną przeznaczoną wyłącznie dla Użytkownika Firmowego.
  4. [Działania niedopuszczalne] Niedopuszczalne jest:
   1. dodanie opinii o Pokoju lub ocenienie go przez Użytkownika, który skorzystał z Pokoju nieodpłatnie, w szczególności w ramach tzw. gry testowej, na podstawie ustaleń poczynionych przed wizytą w Pokoju, z wyjątkiem opinii o Pokoju lub jego oceny przez Użytkownika, który otrzymał od Użytkownika Firmowego zwrot płatności z tytułu Umowy Rezerwacji Pokoju w wyniku niezadowolenia Użytkownika z wizyty w Pokoju;
   2. dodanie opinii o Pokoju lub ocenienie go przez Użytkownika Firmowego oraz pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne osoby lub podmioty związane z Użytkownikiem Firmowym lub świadczące na jego rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny, przyjaciół lub znajomych;
   3. dodanie opinii naruszającej prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności opinii nierzetelnej, obraźliwej, nawołującej do agresji czy nienawiści lub dyskryminującej. Za opinię nierzetelną uważa się opinię, która w szczególności nie wnosi żadnej wartości poznawczej lub nie odnosi się do żadnych aspektów rozgrywki;
   4. ujawnianie w treści opinii szczegółów fabuły lub elementów Pokoju (tzw. spoilery);
   5. umieszczanie w treści opinii linków do blogów, fanpage oraz wszelkich innych stron internetowych.
  5. [Uprawnienia Administratora] W razie stwierdzenia przez Administratora dopuszczenia się przez Użytkownika bądź Użytkownika Firmowego działań niedopuszczalnych, o których mowa w pkt. 50 powyżej, Administrator może:
   1. zweryfikować informacje zawarte w opinii, lub
   2. oznaczyć opinię jako opinię ograniczoną, która nie będzie uwzględniana przez algorytm, na podstawie którego powstaje Ranking, lub
   3. ukryć widoczność opinii, a także zmodyfikować jej treść lub nawet usunąć, lub 
   4. zablokować Konto do czasu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Warunków Dla Firm lub usunięcia skutków działań niedopuszczalnych.
  6. Administrator może oznaczyć opinię jako archiwalną, gdy opinia dotyczy wersji Pokoju przed jego przebudową lub przeniesieniem scenariusza Pokoju do innego miasta.
  7. Osoba, co do której ustaną okoliczności, o których mowa w pkt. 50.2 powyżej, po zgłoszeniu tego faktu Administratorowi, może dodać ocenę lub opinię o Pokoju, z wyjątkiem Pokoju, który odwiedził w czasie, gdy okoliczności te go dotyczyły. Jeśli był to Użytkownik Firmowy opinia lub ocena osoby, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie będą uwzględniane przez algorytm, na podstawie którego powstaje Ranking. Jeśli są to inne osoby wymienione w pkt. 50.2, możliwość wystawiania opinii przez niego będzie wyłączona tylko w mieście, w którym funkcjonował pokój Użytkownika Firmowego, z którym były powiązane.

  Zgłaszanie naruszeń i reklamacji

  1. [Zgłaszanie naruszeń] Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jakakolwiek treść dostępna w Serwisie narusza jego prawa lub interesy, może ten fakt zgłosić Administratorowi wraz z uzasadnieniem, korzystając z formularza zgłaszania naruszeń.
  2. Naruszenie dotyczące opinii należy zgłaszać wyłącznie poprzez opcję “Zgłoś opinię” widoczną przy opinii przez 30 dni od dnia jej dodania. Administrator nie przyjmuje zgłoszeń na wskazany adres poczty elektronicznej, z wyjątkiem zgłoszeń, które mogą prowadzić do ujawnienia szczegółów fabuły lub elementów Pokoju. 
  3. Zgłoszenie opinii jest jawne, co oznacza, że zarówno treść zgłoszenia, jak również cała korespondencja z Administratorem będąca wynikiem zgłoszenia jest dostępna dla każdego Użytkownika po kliknięciu w specjalny link widoczny przy zgłoszonej Administratorowi opinii.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika w treści zgłoszenia danych osobowych innych niż własne. Jeśli podanie danych osobowych innych niż dane osobowe własne Użytkownika jest konieczne do zgłoszenia naruszenia, dane te powinny zostać przesłane Administratorowi na adres poczty elektronicznej. Zgłoszenia zawierające dane osobowe inne niż dane Użytkownika będą usuwane. 
  5. Zgłoszenie musi uprawdopodobniać, że doszło do naruszenia praw lub interesów Użytkownika. Użytkownik musi uzasadnić swoje zgłoszenie, przedstawiając stosowne fakty lub okoliczności świadczące o tym, że doszło do naruszenia jego praw lub interesów.
  6. Administrator ma 14 dni od doręczenia mu zgłoszenia na jego rozpatrzenie. Administrator nie ma obowiązku informowania o statusie zgłoszenia.
  7. [Reklamacje] Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu, zawarciem lub wykonywaniem Umowy o Prowadzenie Konta lub Umowy Zakupu Vouchera lub Umowy Zakupu Gry, w szczególności reklamację z uwagi na niezgodność Gry lub Vouchera z umową (Administrator ponosi bowiem odpowiedzialność za zgodność swoich świadczeń z umową, którą to zgodność ocenia się na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta).
  8. Reklamacja powinna zawierać:
   1. oznaczenie Użytkownika,
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
  9. Reklamacje można składać w postaci wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora.
  10. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

  Postanowienia końcowe

  1. [Prawo właściwe i jurysdykcja polska] Umowa podlega prawu polskiemu, co nie pozbawia Konsumenta lub PNPK możliwości korzystania z uprawnień wynikających z przepisów obowiązujących w państwie miejsca zamieszkania Konsumenta lub PNPK. Użytkownik i Administrator w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z korzystania z Serwisu lub zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta lub Umowy Zakupu Vouchera lub Umowy Zakupu Gry. W przypadku, gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby Administratora (wybór sądu właściwego nie dotyczy Konsumenta oraz PNPK - w tym zakresie właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych). 
  2. [Odstąpienie od umowy przez Konsumenta] Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Zakupu Vouchera lub Umowy Zakupu Gry bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostawy Vouchera lub Gry. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone przez Konsumenta lub PNPK Administratorowi w dowolny sposób na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od zawartej umowy. W razie odstąpienia, strony zwracają sobie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, wzajemne świadczenia bez dodatkowych kosztów. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Gry. Zwrot płatności dla Konsumenta lub PNPK zostanie dokonany przy użyciu takiej samej formy płatności za jakiej pośrednictwem Konsument lub PNPK zapłacił. Zasady odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Pokoju. Ponieważ Administrator nie jest stroną Umowy Rezerwacji Pokoju, sprawy dotyczące odstąpienia od Umowy Rezerwacji Pokoju są rozpatrywane bezpośrednio przez Partnera.
  3. [Rozstrzyganie sporów] Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
  4. [Prawa konsumenckie] Konsumentowi mogą przysługiwać także określone prawa wynikające z przepisów ochrony praw konsumenta. 
  5. [Dane osobowe i pliki cookies] Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
  6. [Ograniczenie odpowiedzialności] Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz przepisów dotyczących Konsumentów oraz PNPK, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za:
   1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Ogólnymi Warunkami lub przepisami prawa,
   2. za treści umieszczane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. sposób korzystania z treści umieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu przez inne aniżeli Administrator podmioty,
   4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
   5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
   6. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
   7. szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
   8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
  7. [Obowiązywanie Ogólnych Warunków] Administrator może określić w formie załącznika do Ogólnych Warunków dla danego kraju inne postanowienia w zakresie uregulowanym Ogólnymi Warunkami.
  8. [Zmiana Ogólnych Warunków] Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Ogólnych Warunków. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Ogólnych Warunków zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Ogólnych Warunków do nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia postanowień Ogólnych Warunków. Administrator poinformuje Użytkowników o nowej treści Ogólnych Warunków poprzez komunikat na Koncie. W przypadku braku akceptacji treści nowych Ogólnych Warunków Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta. Do Umowy Zakupu Vouchera lub Umowy Zakupu Gry stosuje się Ogólne Warunki obowiązujące w chwili zawarcia umowy.
  9. [Wejście w życie Ogólnych Warunków] Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem publikacji w Serwisie.

  Załącznik do Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  1. [Definicje] Niniejszym przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
   1. Mistrz Gry - pracownik lub współpracownik Użytkownika Firmowego, który zajmuje się organizacją, narracją oraz czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem gry odbywającej się w Pokoju;
   2. Załącznik - niniejszy Załącznik do Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który w zakresie w nim określonym zmienia postanowienia Ogólnych Warunków w rozumieniu Ogólnych Warunków.
  2. [Obowiązywanie Załącznika] Załącznik obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. [Zakres zmian wprowadzanych Załącznikiem] W zakresie poniżej określonym, Załącznik wprowadza następujące zmiany do Ogólnych Warunków:
   1. Aby wystawić opinię do pokoi, użytkownik musi mieć konto połączone ze swoim kontem na Facebook.
   2. Dane Użytkownika zawarte na koncie na Facebooku, który połączył Konto w Serwisie z kontem na Facebooku w rozumieniu pkt 17. muszą być zgodne z danymi zawartymi na Koncie, w szczególności w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska. Dane zawarte na kontach muszą umożliwiać identyfikację użytkownika poprzez imię, nazwisko oraz zdjęcie.
   3. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może dodać opinię o Pokoju i ocenić go w terminie 90 dni od dnia skorzystania z Pokoju. W przypadku wystawienia opinii starszej niż 90 dni będzie ona widoczna w Serwisie, jednak zostanie ona odpowiednio oznaczona i nie będzie miała wpływu na Ranking. Opinie, które zostały wystawione w terminie późniejszym niż 90 dni przed wdrożeniem tej wersji regulaminu, nie podlegają przywróceniu.
   4. Postanowienia pkt. 50.2. stosuje się również dla osób bliskich Mistrza Gry, chyba że dodanie opinii o Pokoju lub ocenienie go dotyczy Pokoju położonego w innej miejscowości niż aktualne lub poprzednie miejsce zatrudnienia lub współpracy Mistrza Gry. 
   5. Postanowienia pkt. 53 stosuje się odpowiednio do osób bliskich Mistrza Gry oraz Mistrza Gry.
  4. [Sprawy nieuregulowane] W sprawach nieuregulowanych Załącznikiem stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków. W razie sprzeczności postanowień Ogólnych Warunków z postanowieniami Załącznika, obowiązujące są postanowienia Ogólnych Warunków.

  Hej, vår webbplats använder cookies för att alla funktioner ska fungera korrekt.

  Utöver dessa nödvändiga cookies använder vi även cookies från tredje part för att kunna använda tredje parts analys-, sociala medie- och marknadsföringsverktyg. Detta innebär att de uppgifter som samlas in genom dem också behandlas av leverantörerna av dessa verktyg.

  Godkänner du att vi använder andra cookies än de som är nödvändiga för driften av webbplatsen enligt vår sekretesspolicy?

  Inställningar för cookies

  Här kan du ändra de detaljerade inställningarna för de cookies som används på vår webbplats. Om du godkänner cookies av en viss typ innebär det att du godkänner att de uppgifter som samlas in av dem kommer att användas av administratören av den här webbplatsen och av leverantören av det specifika verktyg som vi använder - enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy.

  Denna typ av filer är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt. De används bland annat för funktioner som att webbläsaren kommer ihåg det land som användaren har valt, produkter i kundvagnen eller webbplatsens färgtema.

  Dessa filer gör det möjligt för oss att förstå hur användarna navigerar på vår webbplats. Ett sådant verktyg är Google Analytics, som gör det möjligt för oss att samla in anonym information om antalet besök, användningen av specifika funktioner eller typen av användarens enheter. Tack vare dem kan vi anpassa webbplatsen till olika användares behov och möjligheter.

  Verktyg från Google och Facebook som samlar in information om användare som vi kan använda i marknadsföringssyfte.